Du måste vara medlem

För att få ersättning från HRAK måste du vara medlem hos oss. Om du inte redan är medlem så kan du bli det genom att klicka på knappen.

Om du var medlem i någon annan arbetslöshetskassa när du blev arbetslös så ska du ansöka om ersättningen hos din förra a-kassa. Om du har rätt till ersättning så kommer du att fortsätta att få dina utbetalningar av oss från och med det datum du bytte a-kassa. 

Bli medlem

Du måste vara arbetslös

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan så måste du vara arbetslös. Om du har en heltidsanställning eller någon annan sysselsättning som fyller upp din tid så anses du inte vara arbetslös. Detta oavsett om du får betalt för din sysselsättning eller om du själv tycker att du har arbetslös tid.

Utöver att vara arbetslös finns det ytterligare så kallade grundvillkor som du måste uppfylla. Dessa kräver att:

 • du är arbetsför (dvs att du kan arbeta och att du inte är sjuk eller på annat sätt förhindrad)
 • du vill och kan ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar i veckan
 • du är anmäld som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
 • du i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (dvs att du finns tillgänglig för att kunna ta ett jobb)
Du måste ha arbetat tillräckligt mycket

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan så måste du ha arbetat tillräckligt mycket innan du blev arbetslös – du måste uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Detta beror på att arbetslöshetsförsäkringen ska kompensera ett inkomstbortfall. Du måste alltså ha haft en inkomst tidigare för att få ersättning från oss.

Arbetsvillkoret kräver att du har arbetat under minst sex månader innan du blev arbetslös. De sex arbetsmånaderna måste ligga inom de närmaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Du måste dessutom ha arbetat tillräckligt mycket varje månad:

- minst 60 timmar varje månad i sex månader, eller
- minst 420 timmar sammanlagt under sex sammanhängande månader. Ingen arbetsmånad får då understiga 40 timmars arbete

OBS! Om du har Instegsjobb, eller annat arbete med Särskilt anställningsstöd, så räknas det inte som arbete när du ska uppfylla ett arbetsvillkor.

Vi på HRAK har inga egna uppgifter om ditt arbete så därför är det viktigt att du själv skaffar intyg om allt arbete som du har haft.

Du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten börjar räknas från den dag då du anmäler dig som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Därför är det viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen där du bor din första arbetslösa dag.

Hitta din arbetsförmedling här

När får man inte ersättning från a-kassan?

Inte arbetat tillräckligt länge/mycket

Ett av villkoren för att ha rätt till ersättning från a-kassan är att du har arbetat tillräckligt mycket och tillräckligt länge innan du blev arbetslös. Villkoret kallas arbetsvillkor.

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret så har du inte rätt till ersättning.
När vi beräknar om du har arbetat tillräckligt mycket så gör vi det från den tidpunkt då du blev arbetslös. Om du har fått avslag på din ansökan om ersättning från a-kassan, men fortfarande arbetar, eller om du får ett nytt arbete, så kan du uppfylla villkoret senare och då ha rätt till ersättning. Det är därför en god idé att fortsätta att vara medlem i a-kassan och göra en ny ansökan om ersättning när du har arbetat lite mer.

Vi på HRAK har inga egna uppgifter om ditt arbete så därför är det viktigt att du själv skaffar intyg om allt arbete som du har haft. I annat fall kan vår beräkning bli fel.

Inte arbetslös

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du vara arbetslös och uppfylla de övriga grundvillkoren.

Om du inte är anmäld hos Arbetsförmedlingen så kan du aldrig få ersättning från a-kassan. Därför är det jätteviktigt att du anmäler dig hos Arbetsförmedlingen så snart som möjligt när du blir arbetslös.

Du kan inte få ersättning om du har en heltidsanställning eller någon annan sysselsättning som fyller upp din tid. Detta innebär att om du är anställd på heltid så kan du inte få ersättning från a-kassan även om din arbetsgivare inte låter dig arbeta heltid. Inte heller om du får betalt av arbetsgivaren utan att arbeta (t.ex. om du har arbetsbefriad uppsägningstid eller om du får avgångsvederlag)

Du kan inte få ersättning om du t.ex. är sjuk, föräldraledig eller om du befinner dig utomlands. Om du studerar eller driver eget företag är din rätt till ersättning också begränsad. Sådan sysselsättning anses vara ett hinder för dig att arbeta. För att få ersättning från a-kassan får det inte finnas några hinder för dig att ta ett jobb.

 

Har eget företag

Om du har eget företag kan du inte samtidigt få ersättning från a-kassan.

Detta beror på att arbetslöshetsförsäkringen inte är avsedd att vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag. Arbetslöshetsförsäkringen är heller inte till för att finansiera start av eget företag. Om du har planer på att starta företag så ska du diskutera möjligheterna till detta med Arbetsförmedlingen.

För att du som är företagare ska anses vara arbetslös måste du antingen:

- tillfälligt lägga företaget vilande, eller
- lägga ner/göra dig av med företaget

Om du lägger företaget vilande och gör ett s.k. tillfälligt uppehåll så får ingen verksamhet bedrivas i företaget under uppehållet. Du kan alltså inte tillfälligt skilja dig från en aktiv verksamhet. Hela verksamheten måste vara vilande. Du kan bara få ersättning vid ett sådant tillfälligt uppehåll en gång vart tredje år. Det innebär att om du återupptar verksamheten så kan du inte få ersättning nästa gång du gör ett uppehåll om inte minst tre år har förflutit sedan förra gången du var arbetslös.

Om du lägger ner din verksamhet, eller gör dig av med den på annat sätt, kan du anses vara arbetslös först när du inte längre personligen är verksam i företaget. Du måste alltså helt och hållet skilja dig från verksamheten för att anses vara arbetslös och få ersättning från a-kassan.

Om du väljer att avsluta en verksamhet som är lönsam och i övrigt är ett lämpligt arbete för dig så kan du bli tillfälligt avstängd från rätt till ersättning i likhet med den som säger upp sig från en anställning.

Om du har en anställning och bedriver eget företag på sidan om så kan du ha rätt till ersättning om din anställning upphör utan att du behöver lägga ner din verksamhet.

Kontakta oss på HRAK så hjälper vi dig med din ansökan, eller svarar på dina frågor om ersättning från a-kassan och eget företag.

 

Studerar

Normalt kan du inte få ersättning från a-kassan när du studerar. Detta är huvudregeln och den gäller så länge du fortsätter att studera eller har planer på att fortsätta. Du kan alltså inte få ersättning under studieuppehåll heller.

Som studier avses alla former av utbildningar (även SFI). Det spelar ingen roll om du kan få studiemedel/bidrag eller inte. Detta beror på att arbetslöshetsförsäkringen inte är avsedd att vara studiefinansiering.

För att du som studerar ska anses vara arbetslös måste du avbryta dina studier helt och hållet. Du kan inte göra ett tillfälligt avbrott och få ersättning från a-kassan.

I vissa undantagsfall så kan du ha rätt till ersättning även om du studerar.

Karens

Du får ingen ersättning för de två första arbetslösa dagarna, de är så kallade karensdagar. Karenstiden måste fullgöras innan du kan få ersättning från a-kassan utbetald. Om du är helt arbetslös så får du alltså inte någon ersättning under de två första dagarna. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod som du påbörjar.

Sagt upp dig själv

Om du har en anställning och säger upp dig själv så anses du ha orsakat din arbetslöshet och då får du under begränsad tid stå utan ersättning från a-kassan. Detta kallas att du blir avstängd från ersättning. Detsamma gäller om du orsakar uppsägning från din arbetsgivare.

I normalfallet är avstängningstiden 45 ersättningsdagar – nio veckor (tiden räknas med fem dagar per vecka). Om du påbörjar en ersättningsperiod måste du därutöver fullgöra karens innan du kan få din första utbetalning från oss.

Om du upprepat säger upp dig från dina anställningar så kan du förlora din ersättningsrätt helt och hållet.

I vissa fall kan det naturligtvis vara lämpligt att säga upp sig och lämna en anställning. Det kan till exempel vara om arbetet är olämpligt av hälsoskäl. Innan du säger upp dig är det viktigt att dina anställningsförhållanden och ditt hälsotillstånd dokumenteras så att du kan styrka med ett läkarutlåtande att arbetet är olämpligt för dig. Du måste också kunna visa att din arbetsgivare har gjort allt den kan för att komma tillrätta med situationen och eventuella arbetsmiljöproblem. Om så är fallet, blir du inte avstängd från ersättning.

Det kan även finnas andra omständigheter som gör att arbetet kan bedömas vara olämpligt för dig och om det är av någon sådan anledning som du har sagt upp dig så måste du kunna styrka det till oss när du ansöker om ersättning från a-kassan. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att det krävs mycket starka skäl att lämna en anställning utan att bli avstängd.

Inte följer Arbetsförmedlingens anvisningar

När du är arbetslös kommer du att i första hand ha kontakt med Arbetsförmedlingen i frågor som gäller ditt arbetssökande.
Arbetsförmedlingen kommer att ställa krav på dig när du är arbetslös.

 • du måste vara aktivt arbetssökande. Det innebär att du ska göra allt du kan för ta dig ur arbetslösheten.
 • du måste söka alla lämpliga arbeten som finns på arbetsmarknaden. Du kan alltså inte bara söka arbete inom ett visst yrke eller inom ett visst geografiskt område. Du får heller inte tacka nej till lämpligt arbete om ett sådant erbjuds.
 • du måste upprätta en planering tillsammans med Arbetsförmedlingen. Planeringen är en överenskommelse mellan dig och Arbetsförmedlingen som det är viktigt att du följer.
 • du måste komma till de möten som Arbetsförmedlingen bokar in med dig. Om du får förhinder måste du avboka mötet med Arbetsförmedlingen.
 • du måste lämna aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen där du redovisar vad du har gjort för att ta dig ur arbetslösheten. Rapporterna ska lämnas vid en given tidpunkt, en gång per månad.

 

Om du inte följer Arbetsförmedlingens anvisningar så kan du förlora din rätt till ersättning. Arbetsförmedlingen meddelar a-kassan om hur du sköter ditt arbetssökande.

När vi får en uppgift från Arbetsförmedlingen om att du inte har följt deras anvisningar så kommer vi att fatta ett beslut om eventuell åtgärd. Du kan bli varnad eller avstängd från rätt till ersättning. Avstängning innebär att du får stå utan ersättning under en begränsad tid. Om du missköter dig, eller gör samma sak upprepade gånger så förlorar du till slut din rätt till ersättning från a-kassan.

 

Om du inte lämnar in aktivitetsrapporten, missar ett bokat möte hos Arbetsförmedlingen eller på annat sätt missköter ditt 
arbetssökande

Om du tackar nej till ett jobb eller ett program eller på annat sätt förlänger din tid i arbetslöshet

Om du säger upp dig eller avslutar en egen verksamhet som har varit lönsam

 Första gången:

 varning

 Andra gången:

 avstängning 1 dag

 Tredje gången:

 avstängning 5 dagar

 Fjärde gången:

 avstängning 10 dagar

 Femte gången:

 du förlorar rätten till ersättning

 Första gången:

 avstängning 5 dagar

 Andra gången:

 avstängning 10 dagar

 Tredje gången:

 avstängning 45 dagar

 Fjärde gången:

 du förlorar rätten till ersättning

 Första gången:

 avstängning 45 dagar

 Andra gången:

 avstängning i 45 dagar

 Tredje gången:

 du förlorar rätten till ersättning

Inte följer a-kassans anvisningar

När du ansöker om ersättning från a-kassan så intygar du på heder och samvete att de uppgifter som du lämnar till oss är riktiga. Du förbinder dig också att omgående meddela oss om någon omständighet förändras. Det räcker alltså inte att du meddelar Arbetsförmedlingen när något ändras. Du måste även meddela oss på a-kassan.

Du är skyldig att:

- lämna fullständiga och korrekta uppgifter till a-kassan

- meddela a-kassan omgående om du till exempel:

 • får ett jobb (inte bara heltidsjobb)
 • börjar studera (även SFI)
 • är förhindrad att arbeta (om du t.ex. åker utomlands, blir sjuk eller vårdar barn)
 • startar eget företag
 • ansöker om pension

Om du är osäker på om vi känner till, eller om vi bör veta något om dig så ska du alltid kontakta oss och ta reda på hur det ligger till.

Om du inte uppfyller dina skyldigheter så kan det innebära att vi startar en utredning om din fortsatta rätt till ersättning från a-kassan.

Vill du veta mer?


Kontakta oss