Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Information om HRAK

Personuppgiftsansvarig:                

HRAK                                                
Box 494 
101 29 Stockholm

Kontakta HRAK's dataskyddsombud: dataskyddsombud@hrak.se

 

Behandlingen av uppgifter om dig

Vi på HRAK värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt. 

HRAK är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har en rätt till information när vi samlar in uppgifter in dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att HRAK ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut ersättning från arbetslöshetskassan. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning. 

 

Syftet med behandlingen av dina uppgifter

Dina uppgifter används för att HRAK ska kunna utreda och betala ut ersättning. A-kassorna är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning som sker när ersättning betalas ut innefattar också kontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning. A-kassorna kan även ha andra skyldigheter som gör att HRAK t ex behandlar uppgifter vid skuldhantering eller underrättar andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Detta görs huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e som ett led i HRAKs myndighetsutövning. Vissa behandlingar kan även göras med stöd av samtycke från den registrerade eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar a-kassan (artikel 6.1 a och c). Till skillnad från myndigheter kan HRAK också använda sig av en intresseavvägning till stöd för behandlingar av personuppgifter. HRAK har valt att inte använda sig av intresseavvägningar till stöd för behandlingar av personuppgifter. 

Vem lämnar a-kassan ut personuppgifter till? 

Med stöd av sin myndighetsutövande verksamhet och med stöd av sina rättsliga skyldigheter lämnar HRAK ut personuppgifter till följande mottagare.

 • Uppgift om ditt medlemskap och, om du ansöker om ersättning, ett antal uppgifter rörande hur villkoren för ersättning har sett ut hos HRAK överförs till en ny a-kassa om du säger upp medlemskapet i HRAK för att bli medlem i en annan a-kassa eller ansluter dig till Alfa-kassan. Se 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 25 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF.
 • Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det betalats ut ersättning. Se 48 d § ALF och 24 § FALF.
 • Enligt 48 d § ALF och 24 a § FALF har HRAK en skyldighet att lämna ut uppgifter till Pensionsmyndigheten.
 • Till Arbetsförmedlingen lämnas uppgift om antal utbetalda ersättningsdagar, rätten till och omfattningen av fortsatt ersättning. Se 48 b § ALF och 21 § FALF
 • Till Kommunernas socialnämnder lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilket utsträckning och om det betalats ut ersättning. Se närmare 11 kap. 11 § Socialtjänstlagen
 • (2001:453) och 4 § Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen.
 • Till Kronofogdemyndigheten lämnas uppgifter om dagar med ersättning och utbetalning av sådan. Se 4 kap. 15 § utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF. När ersättning har betalats ut felaktigt och ersättningen inte betalas tillbaka kan HRAK komma vända sig till Kronofogden för indrivning.
 • Till Statistiska Centralbyrån lämnas uppgifter om medlemskap och ersättning för framställning av statistik. Se 94 b § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK och 7 § förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo.
 • Till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller andra arbetslöshetskassor lämnas upplysning om HRAK finner anledning att anta att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt i den andra organisationens verksamhet. Se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
 • Till Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol lämnas på begäran uppgift om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av lagen om inkomstgrundad ålderspension. Se 15 kapitlet 13 § andra stycket lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
 • Till Skatteverket lämnas kontrolluppgift för utgiven ersättning och ränteutgifter, jfr. 15 kap. 2 § skatteförfarandelag (2011:1244), SFL.
 • HRAK är enligt bidragsbrottslagen skyldig att anmäla misstänkt bidragsbrott till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. 
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF, kan vid granskningar och klagomål begära att HRAK lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden. 
 • Till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen lämnar HRAK uppgifter angående ärenden som överklagats.  
 • Till Justitieombudsmannen vid klagomål på HRAKs handläggning
 • Till Justitiekanslern vid klagomål och begäran om skadestånd p g a HRAKs handläggning
 • Till Brottsförebyggande rådet för statistiska ändamål
 • Till Riksrevisionen vid dess granskningar 

Utöver de uppgifter som HRAK lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är nödvändiga för att betala ut ersättning lämnar HRAK endast ut uppgifter när den enskilde samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra sina skyldigheter att hantera arbetslöshetsförsäkringen.

 • Till Swedbank lämnar HRAK uppgifter för att kunna betala ut ersättning till den som sökt ersättning
 • Till Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen lämnas också uppgifter om din ersättningsrätt. 

Överföring av uppgifter till tredje land 

HRAK överför inte uppgifter till tredjeland till eller till någon internationell organisation. 

Från vilka aktörer kan HRAK få uppgifter om dig

När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning så hämtar HRAK in följande uppgifter med stöd av lag.

 • Uppgifter om registrering som arbetssökande, deltagande i program och uppgift om etableringsersättning från Arbetsförmedlingen enligt 48a § ALF och 20 § FALF.
 • Uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan enligt 48c § ALF och 22 § FALF.
 • HRAK sparar frågor från Försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning  för att kontrollera om den enskilde i framtiden skulle söka ersättning för samma period. 
 • Uppgift om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten enligt 48c § ALF och 22a § FALF.
 • Uppgifter om sökt samt beviljat studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) enligt 48c § ALF och 23 § FALF
 • Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med i en annan så hämtar din nya a-kassa in vissa uppgifter från din gamla a-kassa i enlighet med 48e § ALF och 25a § FALF.
 • Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela HRAK om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos a-kassan.
 • Om du ansöker om att söka arbete i en annan EU-stat fattar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) beslut i frågan, vilket sedan överförs till HRAK. Om du sedan söker ersättning från ett annat EU-land kommer HRAK att få uppgift om din anmälan på arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.
 • Kronofogdemyndigheten kan lämna uppgifter till HRAK om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Det är uppgifter som HRAK använder för att kunna hantera sina fordringar enligt god inkassosed.
 • Arbetsgivare utfärdar arbetsgivarintyg med stöd av 47 § ALF. 

Hur länge sparas uppgifterna?

HRAK får enligt personuppgiftslagen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i HRAKs arkivföreskrifter. Gallringtider för allmänna handlingar i a-kassans register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden. 

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av HRAK både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. HRAK har i normalfallet 30 dagar på sig att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas av HRAK (ett så kallat registerutdrag) Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till HRAK och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgifts-behandlingen. 

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Du har rätt att vända dig till HRAK och be att uppgifterna som avser dig raderas.  

Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns undantag från rätten till radering om behandlingen är ett led i myndighetsutövning. I de allra flesta fall behandlar HRAK dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövning. 

I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan nu när som helst återkalla samtycket. 

Lämna in klagomål till Datainspektionen. 

Om du anser att HRAK behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. https://www.datainspektionen.se/

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

HRAK använder inte sig av automatiskt beslutsfattande och profilering.