Läs om hur HRAK behandlar dina personuppgifter

Din personliga integritet skyddas

 All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person är personuppgifter. HRAK behandlar personuppgifter med anledning av ärenden om arbetslöshetsersättning och om medlemskap, där uppgifterna används enligt bestämmelserna i lagen (1997:239) arbetslöshetskassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. HRAK är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar, vilket innebär att HRAK ansvarar för att uppgifterna behandlas säkert, enligt lag och rätt.

HRAK behöver uppgifter om och från dig i ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning. Vi behöver bland annat uppgifter om enskildas identitet och adress, arbete och inkomst/lön. Uppgifterna lämnas huvudsakligen direkt av dig som medlem, men HRAK får också systematiskt uppgifter från bl.a. Arbetsförmedlingen och CSN. Vi uppdaterar adressuppgifter och information om vilken skatt du har via Skatteverket. Vidare inhämtar vi i ersättningsärenden uppgifter om studier från CSN och om socialförsäkringar från Försäkringskassan. Enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar kan HRAK lämna ut uppgifter om utbetald ersättning till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Arbetsförmedlingen, kommuner och Skatteverket. Till Skatteverket lämnar HRAK också uppgifter om utbetald ersättning och preliminär skatt. HRAK är skyldig att göra anmälan till polismyndigheten vid misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen (2007:612).

Vi använder Swedbank för att administrera och kunna betala ut arbetslöshetsersättning. Vi lämnar ut uppgifter till dem om din identitet samt belopp. HRAK har ingen tillgång till uppgifter om ditt bankkonto.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som HRAK har registrerat om dig. Ansökan om registerutdrag ska ske skriftligen till kassan. Information om vilka personuppgifter som behandlats lämnas vanligen inom en månad.

Du kan begära rättelse av de personuppgifter som HRAK behandlar om dig, t.ex. om en uppgift är felaktig eller ofullständig. Meddela i sådana fall skriftligen till HRAK, så snart som du uppmärksammat felaktigheten, vilken uppgift det gäller och hur du vill att den ska rättas.

Läs mer på: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/