Varför dröjer ersättningen från A-kassan?

Aldrig någonsin har arbetslösheten inom hotell- och restaurangbranschen stigit så hastigt och kraftigt på så kort tid som den gjort sedan mitten av mars 2020. Effekterna av Covid19 för besöksnäringen har varit direkta och förödande. Förödande för företag och för alla yrkesverksamma serviceproffs på vår del av arbetsmarknaden.

Den 29 februari 2020 hanterade vi på Hotell- och restauranganställdas A-kassa (nedan HRAK) ca 6000 ersättningstagare. Just då var ca 15 000 personer inskrivna som arbetslösa i olika former på Arbetsförmedlingen. Då hade redan effekten av en inbromsad högkonjunktur börjat att visa sig i ökat antal ersättningssökande. Det var vi beredda på. Det fanns prognoser och indikationer att planera efter. En inbromsning av en extrem högkonjunktur till mer normal nivå, men fortfarande högkonjunktur. HRAK har haft den högsta arbetslösheten av alla branscher länge, under flera år, trots extrem högkonjunktur. Trots att branschen inom många områden saknat kompetens att anställa. Matchningsproblematiken har vi lyft många gånger tillsammans med fack och arbetsgivarorganisationer. Vår analys av det är att det finns konstruktionsfel på vår del av arbetsmarknaden som kan kopplas till den stora andelen subventionerade anställningar som funnits i vår bransch och den stora andel tillfälliga och osäkra anställningar. Så såg det ut och de problemen vi brottades med då, är historia nu. Förhoppningsvis en historia att lära av när det vänder i branschen igen.

Det har passerat 4 månader sedan pandemin var ett faktum. Det är inte längre tid än så. Per den 30 juni 2020 är 25 000 av våra medlemmar inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Per den 30 juni får ca 11 000 ersättning från HRAK. Vi har ca 22 000 ärenden som vi arbetar med. Vi har också fått 18 000 nya medlemmar under de här 4 månaderna. De allra flesta mellan den 10 – 31 mars, då vi tog emot 15 000 ansökningar. Vår verksamhets omfattning har ökat med 25%, på 4 månader. Antalet ersättningstagare har ökat med ca 90% och antalet medlemmar som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen har ökat med ca 65%.

Det är en extra ordinär stor utmaning vi har att hantera. Vi såg tidigt allvaret i situationen och vi agerade. Vi startade vår krishantering och vi konstaterade tidigt att vi skulle behöva administrativa förenklingar runt vårt komplexa regelverk som arbetslöshetsförsäkringen utgör. Vi presenterade många förslag på enklare regler och enklare hantering och överlämnade dem till Arbetsmarknadsdepartementet. Vi varnade också för att införa krångliga tillfälliga regler. Våra förslag rörde enklare beräkningsregler, mer schablonhantering, förslag på minskad administration både för medlemmarna, arbetsgivarna och A-kassorna. För att vi skulle kunna bevilja ersättning snabbare. Vi framförde behovet av att Arbetsförmedlingen upphörde med att skicka kontrollmeddelanden för arbetslösa så att vi fick mindre ärenden att utreda då Corona – arbetsmarknaden har helt andra förutsättningar för arbetslösa än under en vanlig lågkonjunktur. Det finns en allvarlig sjukdom i grunden av allt detta. Vi ville få möjlighet att klara av vårt uppdrag att vara trygghet för våra medlemmar och få ut ersättning snabbt, rätt och riktigt.

Vi såg tidigt behovet av att snabbt rekrytera personal och utöka med ytterligare lokaler och inledde ett kreativt och lyckat samarbete med Nordic Choice hotell, där vi den 27 april hade 20 personer på plats för intensivutbildning och som kunde avlasta i medlemskontakter redan den 6 maj. Vi fick fint stöd av flera andra A-kassor i hantering av ärenden under inledningen av den här krisen då vår bransch var först ut att drabbas. Nu har effekterna spridit sig brett över arbetsmarknaden. Vi samarbetar och stöder varandra mellan A-kassorna när vi har möjlighet, av den enkla anledningen att det inte finns några arbetslöshetsförsäkringshandläggare att anställa. Vårt regelverk och våra lagar som vi är skyldiga att följa är mycket komplexa. Alla som kan något om arbetslöshetsförsäkringen vet att det tar upp till två år att utbilda en person till heltäckande produktiv handläggare som kan fatta beslut om ersättningsrätt. Det handlar om rättssäkerhet och likabehandling. Det har gått 4 månader sedan pandemin startade och vår arbetsmarknad vändes upp och ner.

Vi är mycket nöjda med att regeringen höjde nivåerna i försäkringen och hoppas att nivåerna får ligga kvar även efter pandemin har ebbat ut. Vi vet att det underlättar omställning om människor slipper oroa sig för att få gå från hus och hem under arbetslöshet.

Vi har under dessa 4 månader fått ett flertal tillfälliga förstärkningsregler, avseende nivåer och rabatt på medlemskapet som alla gäller från olika datum. Det innebär att en handläggare vid utredning av ersättningsrätt måste hålla reda på flera olika nya beroenden. Det innebär att reglerna blev ännu mer komplexa och förutsägbarheten för den enskilda medlemmen än mindre. Många är de samtalen som handlar om varför ersättningen inte är så hög som regeringen sagt på presskonferensen att den skulle bli. Vårt svar blir som oftast till medlemmen att du blev arbetslös/ansökte om ersättning vid fel tidpunkt.

Vi fick besked i mars från regeringen om ett statligt stöd om 100 miljoner till Sveriges 25 A-kassor. Det är väldigt positivt, och möjliggjorde att vi vågade investera snabbt i utökad administration, utöver att också rigga vår samhällsviktiga verksamhet på sådant sätt att vi skyddar vår personal från Covid19. I dag den 3 juli väntar vi på vår andel. Pengarna kommer i stor utsträckning gå till att täcka de kostnader som en snabb utökad verksamhet genererar, men givetvis också till att öka antalet handläggare framåt.

Mitt i rådande kris, har A-kassorna nu fått besked om att i juli, mitt i sommaren ska våra arbetslösa medlemmar börja rapportera sina sökaktiviteter till Arbetsförmedlingen igen. Om de inte gör rätt, sökt tillräckligt många arbeten, kommer det skapas ett ärende som skickas till oss på A-kassorna, för utredning om påverkan på ersättningsrätten. Vi har framfört att vi också tycker att det är viktigt med kontroll, det är viktigt för legitimiteten, men att det vore rimligt att alla nya arbetslösa får möjlighet att lära sig systemet först (många är de som fått veta vid sin första kontakt med Arbetsförmedlingen att de inte behöver göra något) innan det blir ett utredningsärende hos A-kassan. Vi har föreslagit att Arbetsförmedlingen skulle kunna börja anvisa arbeten att söka istället till de arbetslösa. Vi har fått en prognos om att det kan komma upp till 30 000 ärenden att utreda till A-kassorna i juli. Mitt i den kris vi står i. Vi tycker att det är helt orimligt prioriterat. Mitt i pågående kris börjar Arbetsförmedlingen att hindra oss på A-kassorna att få tillgång till information som vi behöver för att fatta beslut om ersättningsrätt för enskilda och som vi har laglig rätt till i vårt reglerade informationsutbyte. Vi får också ofta felaktigt underlag om sökandedatum för enskilda. Sammantaget har detta lett till att många medlemmar har fått sin ersättning fördröjd. Detta får bara inte inträffa mitt i en krishantering.

På HRAK har vi tagit snabba kreativa mått och steg för att organisera och mobilisera vår verksamhet och vi har hållit i våra hanteringstider bra under våren trots enorma volymökningar, men nu börjar våra handläggningstider öka. Antalet arbetslösa och ansökningarna fortsätter att öka. Våra medlemmar är utsatta och har skriande behov av sin ersättning och de är många. Många är ledsna och arga. Många tycker det är krångligt, svårt och i 90% av ärendena saknas korrekt underlag. Många ärenden måste handläggaren hantera om och om igen innan de kan fatta beslut. För oss som brinner för att hjälpa våra arbetslösa medlemmar känns det här inte på något sätt bra. Våra medlemmar behöver sin ersättning. I många familjer är båda familjeförsörjarna drabbade.  Strax före midsommar meddelar Arbetsmarknadsdepartementet att A-kassorna inte kommer att få några administrativa förenklingar. Skälet? Det är för komplext och hanteringstiderna på A-kassorna är inte alarmerande långa, det visar statistiken om genomströmningstid. 

Det är inspektionen för Arbetslöshetsförsäkring som mäter A-kassornas genomströmningstider. Genomströmningstid mäts från datumet då någon anmält sig hos Arbetsförmedlingen som arbetslös till den veckan utbetalningen sker. Tiden i mellan kan ägas av medlemmen som kan dröja med att lämna in sitt underlag, kan ägas av arbetsgivaren som dröjer med arbetsgivarintyg, och av A-kassan som har olika långa reaktionstider. Viktigast av allt är dock att mätningen sker bara av ärenden där ersättningen faktiskt utgått, där beslut är fattat, där vi är färdiga och där någon söker ersättning första gången. Enkelt kan man säga att ingen vet hur genomströmningstiden kommer att se ut framåt i ärenden man ännu inte beslutat i.

 

Så varför dröjer ersättningen från A-kassan? Det kan givetvis finnas andra faktorer än Covid19 som påverkar hanteringen hos enskilda A-kassor, men för oss på HRAK beror det på följande:

  • Vi saknar beslutskraft i relation till våra extrema volymökningar då det tar minst 1 år (upp till 2 år) att utbilda en handläggare. Först i september finns sådan utbildning tillgänglig. Även om vi forcerar utveckling hos våra anställda, arbetar övertid sedan 1 mars, har det fortfarande bara förflutit 4 månader sedan pandemin startade. Många har anställts och många har pågående utveckling, men att få fler snabbare i beslutsproduktion är en omöjlig ekvation i tid i relation till rättssäkerheten.
  • Ärendena är inte kompletta när de inkommer. Upplevd väntetid är lång men vi har i många ärenden inte haft komplett underlag och därför inte heller kunnat besluta om ersättningsrätten. Problem med att få rätt information från Arbetsförmedlingen om medlemmars arbetslöshetsanmälan fördröjer ärendena i många fall också. Här har vi lämnat in förslag till Arbetsmarknadsdepartementet om att få räkna på kortare tid än lagstadgad 12 månader före arbetslösheten. Det skulle ha sparat mycket administration för våra medlemmar, arbetsgivare och kortat väntetiderna hos oss.  
  • Reglerna är komplexa från början och de tillfälliga regler vi har fått som gäller vid olika tidsperioder är krångliga. Vi flaggade tidigt för att inte införa krångliga tillfälliga regler med övergångsregler som är svåra för våra medlemmar att förstå. Nu styr i väldigt många fall tidpunkten för ansökan vilken ersättning en medlem kan få. Många av våra medlemmar har drabbats av detta då de ansökte om ersättning tidigt i mars. Då gällde inte alla förstärkningsregler. Många är ledsna och vill prata med sin handläggare, begära omprövning osv. Det belastar vår administration.
  • Vi har innan midsommar fått besked från Arbetsmarknadsdepartementet om att vi inte kommer att få några administrativa förenklingar i regelsystemet. Vår uppfattning är att det krävs för att vi ska klara av att hålla rimliga handläggningstider, i en extra ordinär situation, med kraftigt ökade volymer på väldigt kort tid. Vi känner starkt för våra medlemmars behov.
  • Det finns risk för ökad fördröjningstid då vi kommer att behöva lägga administrativa resurser på att hantera meddelanden från Arbetsförmedlingen om uteblivna eller bristfälliga aktivitetsrapporter, mitt i krisen.

 

Hälsningar Karin Pettersson, Kassaföreståndare